سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدروح الله حسینی – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران
محمدرضا عبدلی – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران

چکیده:

در زمان حاضر محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، محیط در حال رشد و رقابتی می باشد و شرکت ها نیز جهت پیشرفت نیاز به توسعه فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید دارند. انجام پروژه های صنعتی نیازمند تهیه منابع مالی و وجوه نقد مورد نیاز است و در این راستا شرکت ها ناگزیر به استفاده از مکانیزم های تأمین مالی می باشند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر رشد دارایی ها و تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده اندازه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1387 تا 1392 می باشد، همچنین تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق بیان می نماید که بین رشد دارایی ها و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.