سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران
مجتبی مشدئی – دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده:

بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت می باشد. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند، که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رشد نامنظم حجم نقدینگی بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی فروردین 1380 تا آذر 1392 می باشد. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج چژوهش نشان می دهد که متغیر رشد حجم نقدینگی اثر معنی دار و مثبتی بر روی شاخص کل بورس (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به ازای یک واحد تغییر یا افزایش در متغیر حجم نقدینگی، مقدار شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه 0/895 واحد تغییر یا افزایش می یابد. همچنین تأثیر دیگر متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل: بی ثباتی رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، پایه پولی، شاخص قیمت تولید کننده و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی؛ بر روی شاخص کل بورس بی معنی می باشد.