سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعلی غیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – استادیارگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
یوسف رسمی – استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فاطمه سفیدکن – دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.

چکیده:

گل مکزیکی (آق اوستا) ،(Agastache foeniculum) ، گیاهی دارویی، علفی، چند ساله و متعلق به تیره نعناع است . اسانس این گیاه در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گیاه آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه دور آبیاری (هر 5، 10 و 15روز یکبار ) در 4 تکرار انجام گرفت . صفات مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، تعداد برگ عمل کرد ماده تر و خشک، شاخص سطح برگ (LAI)، میزان انباشت پرولین، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود . با طولانی شدن دور آبیاریمیزان ارتفاع گیاه، تعداد برگ، عملکرد ماده تر و خشک در گلدان، شاخص سطح برگ و عملکرد اسانس در گلدان کاهش یافت. با کاهش رطوبت خاک میزان انباشت پرولین در برگ ها افزایش یافت به طوری که بیشترین (39/96 میکرو مول در گرم وزن تر ) و کمترین (3/58 میکرو مول در گرم وزن تر ) میزان پرولین به ترتیب در دورهای آبیاری 15 و 5 روزه مشاهده گردید. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری درصد اسانس ا فزایش یافت هر چند که اختلاف معنی داری در بین دورهای آبیاری 5 و 10 روزه مشاهده نگردید، بیشترین (2/01 میلی لیتر در 100 گرم ماده خشک) و کمترین (1/7 میلی لیتر در 100 گرم ماده خشک) درصد اسانس نیز به ترتیب در دورهای آبیاری 15 و 5 روزه مشاهده شدند.