سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک آفتابگردان رقم پروگرس آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش کود مورد نظر در 5 سطح 0، 45 ، 90 ، 135 ، 180 کیلوگرم در هکتار) و در دورههای رشدی (به هنگام کاشت – در ارتفاع 15 سانتی متری- در هنگام تشکیل طبق- هنگام شروع گلدهی) در دسترس گیاه قرار داده شد. که از ترکیب این نسبت ها در مراحل چهار گانه رشد گیاه به همراه تیمار شاهد، جمعاً 16 تیمار کودی شکل گرفت .نتایج به دست آمده از بررسی تقسیط کود سوپر فسفات در مراحل مختلف رشد آفتابگردان اثر معنی داری بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق آفتابگردان در سطح 1٪ نشان داد .همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارکودی 90 کیلوگرم در هکتار به همراه کاشت و 90 کیلوگرم در هکتار در ارتفاع 15 سانتی متری گیاه از نظر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق مناسب ترین تیمار شناخته شد