سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان نصرنیا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مرتضی صادقی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اله معصومی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق دو رقم شفق (دانه بلند) و سازندگی (دانه متوسط) تحت شرایط خشک کردن سریع و ملایم در چهاربازه زمانی مختلف در مرحله اول از عملیات خشک کردن، خشک شدند. بلافاصله پس از اتمام عملیات خشک کردن، عملیات تمپرینگ در دمای خشککن و درون کیسه های کیپ زیپ در ۷ بازه زمانی ۰ و۴۰و۸۰و۱۲۰و۱۶۰ ۲۰۰و۲۴۰ دقیقه انجام شد. در پایان به عنوان مرحله دوم عملیات خشک کردن، محتوای رطوبتی همه نمونهها برای انجام عملیات پوست کنی مناسب به ۱۲/۵% بر پایه تر کاهش داده شد. پس از انجام عملیات پوست کنی و سفید کردن تیمارهای مختلف شلتوک، درجه سفیدی جرمی و نوری هر تیمار اندازهگیری شد. آزمایشها به صورت فاکتوریل عاملها در شکل اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲ تکرار انجام شد. اثر منابع خطا و اثر متقابل آنها بر درجه سفیدی جرمی و نوری در سطح احتمال ۱% معنیدار بودند. نتایج نشان داد که برای هر دو رقمسازندگی و شفق، هنگام خشک کردن دانه های برنج در شرایط خشک کردن ملایم انجام عملیات تمپرینگ تأثیر معنیداری بر درجه سفیدی جرمی و نوری نداشت. لیکن خشک کردن دانههای برنج در شرایط خشک کردن سریع نشان داد که با کاهش ۶ درصد محتوای رطوبتی اولیه و عملیات تمپرینگ مناسب میتوان ضمن تسریع در عملیاتخشک کردن، به برنج سفید با کیفیت مناسب سفید شدگی دست یافت. بطوری که برای رقمهای سازندگی و شفق بمنظور دستیابی به درجه سفیدی جرمی مطلوب به ترتیب ۲۴۰ و ۲۰۰ دقیقه تمپرینگ و درجه سفیدی نوری بهینه۱۶۰ و ۲۴۰ دقیقه تمپرینگ توصیه میگردد