سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه احمدی – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد
طاهره کریمی جلیله وندی – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد
عاطفه شجاعیان – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد
مصطفی نجفی – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عصاره کودهای دامی بر خصوصیات جوانه زنی و پارامتر های رشد یونجه همدانی آزمایشی در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1393 در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل عصاره کود گوسفندی، گاوی و مرغی در دو سطح 40 و80 درصد حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارعصاره های کودی بر صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد (جدول 1). بررسی مقایسه میانگین ها در مورد تاثیر عصاره های مختلف کودهای حیوانی بر درصد جوانه زنی و جوانه نرمال نشان داد که با افزایش غلظت عصاره های کود خفاشی، گاوی و مرغی نسبت به شاهد بیشترین تأثیر را روی این دو صفت داشتند، و هرچه عصاره کود خفاش و مرغی رقیق تر می شود تاثیر بازدارندگی آن ها بیشتر شد. به طوری که بیشترین و کمترین اثر در درصد جوانه زنی به ترتیب در غلظت های 80 کود گاوی و 40 کود خفاش بود، که کودگاوی 80 نسبت به شاهد موجب افزایش95 درصدی و 66/16 تعداد جوانه ی نرمال شد. کود گوسفندی در غلظت های پایین بیشترین تأثیر را بر درصد جوانه زنی و جوانه نرمال داشت.