سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین ودیعی – گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
امیر متحدین –
سیدمحمد حسینی –

چکیده:

امروزه به سختی می توان یک کسب و کار بزرگ را بدون داشتن حتی یک رسوایی مهم حسابداری پیدا کرد. افراد حرفه حسابداری باید سطح بالایی از صحت و درستی را در خدمات حرف های خود رعایت کنند و تصمیم گیری اخلاقی آنان برای کسب بازار سرمایه کارا و منصفانه و تخصیص بهینه منابع ضروری م یباشد .به دنبال بسیاری از طوفا نها و رسوایی های بزرگ حسابداری، شرکت های سهامی بسیاری خواستار ب هکارگیری اخلاق در حرفه حسابداری و آموزش اخلاق در دوره تحصیلات کلاسیک حسابداری، شده اند.در این تحقیق، رویکردهای اخلاقی منفع تگرایانه، مذهب گرایانه، هرمنوتیک، وظیف هگرایانه، خودخواهانه و عدم ارتباط بین اخلاق و حسابداری با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. سپس، گرایش اخلاقی حسابداران با استفاده از مقیاس لیکرت کمی شد. در نهایت، اثر متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیلات، مذهب گرایی و تجربه کاری بر هر کدام از گرای شهای اخلاقی بررسی شد. نتایج پاسخ های دریافتی نشان م یدهند که فقط در رویکرد منفع تگرایانه بین مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد و سطح تحصیلات، مذهب گرایی و تجربه کاری روی گرایشات اخلاقی موثر نیست. با توجه به یافتههای حاضر به نظر میرسد که در ایران بحث جنسیت و مذهب م یتواند در گرایش به هر کدام از رویکردهای اخلاقی فوق تأثیر گذار باشد