سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پروانه راهداری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
عباسعلی دهپور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
هدی امیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی

چکیده:

سویا Glycine max L.merr یکی از گیاهان روغنی و از خانواده دو لپهایها می باشد.این گیاه یکی از محصولات مهم جهانی است که بواسطه وجود مواد غذایی مهمی از جمله ویتامینها،پروتئنها،هیدراتهای کربن و روغن به عنوان یک گیاه صنعتی و محصول استراتژیک محسوب می گردد. رویZinc) به عنوان یک عنصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان بوده ودر بسیاری از فرآیندهای متابولیکی گیاه نقش دارد.در این بررسی اثر غلظ تهای مختلف سولفات روی μM 300 ، 200 ، 100 ,0 بر جوانه زنی و میزان روی در اندامهای مختلف گیاه سویا Glycine max L.merr رقم J.K مورد بررسی قرار گرفت.این بررسی در محیط کشت هوگلند و در چهار تکرار انجام شد.بر اساس نتایج حاصل از این بررسی درصد جوانه زنی ، در تیمار 200 میکر ومول بر لیتر سولفات روی در مقایسه با گیاه کنترل افزایش یافت و با بالا رفتن غلظت روی در محلول غذایی (تا میزان 300 میکر ومول بر لیتر) این شاخص ها کاهش یافت. میزان روی در برگهای جوان ،پیر و ریشه نیز با افزایش غلظت روی در محلول غذایی به طور معنی داری افزایش یافت. مقایسه میزان روی بین اندامهای مختلف گیاهی نشان می دهد میزان روی در ریشه بیشتر از اندامهای هوایی و در برگهای پیر بیشتر از برگهای جوان میباشد.