سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه بهلولی – استادیار، گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
احسان صادقی – دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده:

در این مطالعه تأثیر گیاه سرخارگل بر شاخص های رشد و پارامترهای هماتولوژی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان بررسی گردید. ماهیان مورد مطالعه به 5 گروه کنترل (فاقد عصاره) و تیمار با رژیم غذایی حاوی 4 دوز 0/25، 0/5، 1 و 2 درصد سرخارگل تقسیم گردیدند. گروه های مورد مطالعه به مدت 8 هفته تحت آزمایش قرار گرفتند. پس از پایان مدت مطالعه تعداد 10 عدد ماهی از هر گروه مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی توسط محلول 2% دوفنوکسی اتانول خونگیری به عمل آمد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق ماهیان تغذیه شده با 0/25 و 0/5 درصد عصاره سرخارگل دارای بالاترین وزن بدن، FCR و شاخص تبدیل غذایی بودند (P<0/05). در بررسی پارامترهای هماتولوژی مانند: میزان گلبول های قرمز، گلبول های سفید، هموگلوبولین، لمفوسیت، نوتروفیل در گروه های مورد مطالعه تغذیه شده با سرخارگل در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده گردید. در بررسی پارامترهای هماتولوژیف تعداد گلبول های سفید و لنفوسیت ها در ماهیان تغذیه شده با غلظت 0/5 درصد عصاره سرخارگل در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0/05) افزایش تعداد گلبول های قرمز میزان هماتوکریت و هموگلوبین در گروه های مورد آزمایش نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0/05). بر اساس بررسی های انجام شده در این مطالعه می توان اظهار نمود که رژیم غذایی حاوی عصاره سرخارگل اثرات مثبتی بر رشد، شاخص های هماتولوژی، در ماهیان قزل آلای رنگین کمان انگشت قد می گذارد.