سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه در مباحث پایداری منابع طبیعی، موضوعات مرتبط با منابع آب و چالشهایی که در زمینه مدیریت آنها وجود دارد، ازاهمیت ویژهای برخوردار است. در بسیاری از نقاط جهان میزان زیاد بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی، پایداری اجتماعی و اکولوژیکی را تهدید مینماید. در کشور ما نیز در حال حاضر برداشت از آبهای زیرزمینی در سطح ملی از حد مجاز بهرهبرداری عبور نموده و این برداشت بیرویه خارج از توان تغذیه آبخوانها است. از اینرو مدیریت استراتژیک و پایدار آب جهت رشد و توسعه اقتصادی و کشاورزی عاملی کلیدی محسوب میگردد. از طرفی توسعه برنامههای حفاظتی با زمینههای اقتصادی- اجتماعی ودیدگاهها و نگرشهای مردم ارتباطی تنگاتنگ دارند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصادی بر نگرش بهرهبرداران نسبت به مدیریت پایدار منابع آب انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 2130 نفر کشاورز در دو دشت جهرم و ارسنجان استان فارس میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 212 نفر تعیین گردید. روش نمونهگیری در درون هر دشت روش طبقهای متناسب بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن با بهرهگیری از نظرات افراد متخصص حاصل گردید. همچنین جهت به دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه آزمون مقدماتی انجام شده و ضریب کرونباخ آلفا بیش از 0/85 برای مقیاسهای پرسشنامه بهدست آمد. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد که متغیر های میزان سرمایه، میزان درآمد سالیانه و میزان اراضی دیم رابطهای مثبت و معنی دار با متغیر نگرش بهرهبرداران دارند. بین میانگین نگرشهای بهرهبرداران از نظر شغل اصلی آنها اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مبین معنیداری اختلاف بین نگرش بهره برداران از نظر نوع مالکیت زمین میباشد.