سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدر
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر – استادیار، گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

جهت بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر رنگدانه های برگ کلزا، دو رقم کلزا با مقاومت متفاوت به سرما در کشت پاییزه در شرایط مزرعهایی به صورت آزمایش فاکتوریل بر اساس بلوک کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. محلولپاشی با نزدیک شدن دما به محدودهی دمایی10-7 درجه سانتیگراد با توجه به آمار 30 ساله منطقه و ایستگاه هواشناسی واقع در دانشکده انجام شد. نمونهبرداری 24 ساعت بعد از محلول پاشی انجام گرفت. اثر رقم بر مقدار رنگدانه های گیاهی معنیدار بود و رقم حساس دارای مقدار رنگدانه های رقم حساس کمتر از رقم مقاوم بود. همچنین محلولپاشی با اسید سالیسیلیک توانست تا حدی باعث افزایش میزانرنگدانهها شود. براین اساس میتوان گفت که شرایط سرد حاکم در زمان نمونهگیری موجب کاهش میزان رنگدانه های گیاهی در رقم حساس نسبت به رقممقاوم شده و اسید سالیسیلیک توانسته به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث کاهش خسارت ناشی از تنش و در نتیجه افزایش میزان رنگدانهها شود