سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رمضانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
نورعلی ساجدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
حسین منصوری یاراحمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و سلنیوم بر عملکرد علوفه یونجه در شرایط دیم آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه الیگودرز انجام شد. تیمارها های آزمایش شامل آهن در 3سطح شاهد (عدم مصرف آهن)، سولفات آهن 3 در هزار و آهن کامل مایع 5% ، روی در 3 سطح شاهد (عدم مصرف روی)، سولفات روی 3 در هزار و روی کامل مایع 5% و سلنیوم در 2 سطح شاهد (عدم مصرف سلنیوم) و مصرف سلنیت سدیم به میزان 20 گرم در هکتار بودند. نتایج جدول تجزیه واریانس داده نشان داد که اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی و سلنیوم در سطح یک درصد بر همه صفات معنی دار بود. بیشترین میزان فروکتوز مربوط به تیمار آهن کامل و روی کامل و سلنیت سدیم 20 گرم در هکتار بود که نسبت به شاهد 13 درصد افزایش نشان داد.همچنین بیشترین میزان گلوکز مربوط به تیمار آهن کامل و روی کامل سدیم و سلینت سدیم 20 گرم در هکتار با 56/2 درصد بود که نسبت به شاهد 8/15 درصد افزایش نشان داد.