سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم السادات علویان پطرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی چراتی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندر
علیرضا صفاهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
غلامرضا علیزاده – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندر

چکیده:

مدیریت بقایای گیاهی همواره به عنوان یک معضل زراعی و زیست محیطی وطرح بوده است و امروزه با فشرده تر شدن سیستم های کشاورزی این مشکل ابعاد گسترده تری یافته است .لذا این آزمایش به منظور بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم ،خاکورزی و کود نیتروژن بر شاخص های رشدی شاملRGR و TDM ،LAI در گیاه سویا در تیر ماه 1388 در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا به اجراء در آمد . این آزمایش به صورت استریپ پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.فاکتورهای مورد آزمایش شامل :فاکتور بقایا به عنوان فاکتور اصلی وفاکتورهای خاکورزی و کود نیتروژن ، فاکتورهای فرعی می باشند . نتایج اندازه گیری سطح برگ نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار A1T2F2 در 80 روز پس از کاشت می باشد.همچنین نمودار تجمع ماده خشک نیزنشان داد که بیشترین تجمع ماده خشک مربوط به تیمار 2A1T2F در 108 روز پس از کاشت می باشد.