سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

صفا مصطفی زاده انوربناب –

چکیده:

بدون شک در هر محله ایی معضلات و آسیب های اجتماعی وجود دارد که موجب نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد، مقاله حاضر با هدف« بررسی تأثیر مدیریت محله در کاهش آسیب های اجتماعی از طریق مشارکت همگانی شهروندان ، مطالعه موردی منطقه ۳ شهرداری تهران ،با روش تحقیق پیمایشی، در جامعه آماری کلیه شهروندان ساکن در منطقه ۳، و حجم نمونه ۴۰۰ نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای گزینش شده اند، انجام شده است.به منظور بررسی اهداف پژوهش از پرسشنامه ایی دارای ۱۸ سؤال بسته می باشد که در آن مفاهیمی مانند میزان سطح آشنایی مردم با مدیریت محله ایی، معضلات و مشکلات موجود در منطقه۳، تمایل افراد به شرکت در مدیریت محله و تشکیل آن را مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به اینکه مشارکت همگانی مردم می تواند، در شناسایی مشکلات مؤثر باشد و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد، و با تحلیل داده های پرسشنامه فرضیه های تحقیق چنین مورد تأیید قرار گرفته است: مدیریت محله می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی در منطقه ۳ تهران نقش مؤثری داشته باشد و شهروندان جهت کاهش آسیب های اجتماعی محلات خود، تمایل زیاد به مشارکت همگانی دارند