سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود محمدی – عضو هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
مجید فرزان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

لوبیا یکی از مصرف کننده های بالای پتاسیم بوده و نیاز پتاسیمی آن تقریباً برابر با ازت در نظر گرفته می شود . همچنین بررسی ها نشان می دهد به ازاء تولید هر تن بذر لوبیابه طور متوسط 32/2 کیلو گرم ازت، 3/7 کیلوگرم فسفر، 18/6 کیلوگرم پتاسیم، 9/2 کیلوگرم گوگرد، 3/2 کیلوگرم کلسیم، 3/1 کیلوگرم منیزیم از یک هکتار زمین استخراجمی گردد ( باقری و همکاران ).1380 تحقیقات Sangakara ، 1996 نشان می دهد مصرف کودهای پتاسیمی در لوبیا منجر به افزایش رشد ریشه گردیده و زمانی که گیاه تحت تنش خشکی قرار داشته باشد با مصرف پتاسیم وزن خشک ریشه
و گسترش تارهای کشنده افزایش می یابد . همچنین مصرف کودهای پتاسیمی منجر به افزایش فرآیند تثبیت ازت گردیده و از این طریق وابستگی گیاه به کودهای ازته کاهش می یابد . بررسی های همین محقق در سریلانکا نشان می دهد مصرف 100 کیلوگرم پتاسیم به صورت K2o در مرحله قبل از کشت منجر به افزایش رشد رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد می گردد . مطالعات Roy و Malti ، 1992 نشان می دهد مصرف 30 کیلوگرم در هکتار روی منجر به افزایش معنی دار در عملکرد لوبیا می گردد . Morgan و Grafton ، 1999 در بررسی های خود بر روی ارقام مقاوم و حساس به کمبود روی در لوبیا سفید گزارش نمودند کمبود روی منجر به تأخیر در رسیدگی غلاف در ارقام حساس به کمبود می گردد . همچنین کمبود روی باعث کم شدن فتوسنتز و فعالیت کربنیک انهیدراز در لوبیا گردیده، تحت چنین شرایطی پیرشدگی گیاه زود تر حاصل می گردد .