سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

رشد گیاه و تولید محصول در سطح مطلوب در اغلب خاک های آهکی با pH بالا، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . بخش مهمی از این مشکلات ناشی از غلظت زیاد یون کلسیم و pH بالای خاک است که باعث می شود بعضی از عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها به pH وابسته است به صورت ترکیبهای نا محلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان درآیند ] . [ 2 به همین دلیل تحقیقات زیادی توسط دانشمندان مختلف انجام شده است . کاپلان و آرمان (1998) در آزمایش گلخانه ای و مزرعه ای در خاک های آهکی پی بردند که مصرف گوگرد، عملکرد محصول و نیز مقدار آهن، روی، منگنز و فسفر جذب شده توسط سورگوم را افزایش داده است ] . [ 3 بشارتی و صالح راستین (1379) در یک آزمایش گلخانه ای تأثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر مقدار آهن و روی جذب شده توسط ذرت را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس مقدار فسفر جذب شده توسط گیاه را افزایش داده و لی مقدار روی جذب شده در مقایسه با شاهد کاهش یافته است که این امر به علت وجود اثرات آنتاگونیستی بین روی و فسفر می باشد ] . [ 1 به طور کلی نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از این است که گوگرد به عنوان ماده اسیدزا می تواند با کاهش pH خاک در اطراف ریشه ها و افزایش جذب عناصر غذایی باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه شود . در این تحقیق اثر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح باکتریهایتیوباسیلوس بر غلظت عناصر غذایی در دو رقم سویا در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت .