سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نگین اخلاقی امیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
علی اسدی کنگرشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

مرکبات یکی از محصولات حساس به کمبود روی می باشد کمبود روی بعد از نیتروژن، شاید گسترده ترین ناهنجاری تغذیه ای در مرکبات می باشد که در بیشتر خاک ها دیده می شود . مطالعات انجام شده در باغهای مرکبات شرق مازندران نشان داد که میزان روی قابل استفاده خاک 35 درصد این باغها کمتر از یک میلی گرم در کیلوگرم بود و نتایج تجزیه برگی همین باغها نشان داد که غلظت روی برگ حدود 57 درصد باغها کمتر از 30 میکروگرم در گرم بود ] Asadi و همکاران [. 2002 a تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درختان مرکباتی که در این مناطق مبتلا به کمبود شدید روی هستند دارای میوه های صاف ، رنگ روشن و همچنین مغز میوه های خشک هستند و معمولا قبل از آنکه علائم کمبود روی، مانند کاهش رشد و تغییر در آناتومی برگ مشاهده شود، عملکرد و کیفیت میوه کاهش خواهد یافت ] اسدی کنگرشاهی و همکاران 1380 و [. 1381 بنابر این برای اجتناب از کمبود روی نیاز است که یک برنامه کود دهی طراحی شده داشته باشیم . کمبود روی در باغهای مرکبات شرق مازندران، به دلیل آهکی بودن خاک ها ، مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی ، همچنین مصــرف بی رویه کودهای فسفره و عدم مصرف کودهای حاوی عناصر کم مصرف در گذشته بسیار مشهود می باشد و می توان اظهار داشت که روی از عوامل محدود کننده تولید می باشد و مصرف آن در این منطقه برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول ضروری می باشد ] Asadi و همکاران [.2002 b با توجه به مطالب ذکر شده ، در این تحقیق اثر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد، کیفیت میوه، زمان انبارداری میوه، غلظت عناصر غذایی برگ و میوه پرتقال سانگین در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت .