سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

قاسم نجاری – کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی،شهردار ناحیه ۵ منطقه ۳ تهران

چکیده:

مقاله حاضر پژوهشی است در باره بررسی تأثیر ناحیه محوری در افزایش توسعه شهری و ایجاد محله محوری، مطالعه موردی ناحیه ۵ منطقه ۳ شهرداری تهران، که اهدافی چون: تکریم و ارج نهادن به وقت شهروندان،کاهش زمان رسیدگی به در خواست مردمی، بالفعل نمودن توانمندی های شهروندان را مورد سنجش قرار داده است و آرمان اصلی این طرح تقسیم وظایف به واحدهای کوچکتر، مشارکت دادن مردم هر محله در حل و فصل مشکلات خود، می باشد. بدین منظور از پرسشنامه ایی که حاوی مفاهیم فوق می باشد، استفاده شده تا تأثیر ناحیه محوری را در ایجاد مدیریت محله در ناحیه ۵ منطقه ۳ شهرداری تهران را بسنجد.و درصدد پاسخگویی به این مسئله است که ناحیه محوری چه کمکی به ایجاد و اجرای طرح مدیریت محله ایی می نماید. بدین منظور ابتدا تعاریف و مفاهیم نظری مرتبط با بحث ناحیه محوری بیان می گردد و سپس یافته های پژوهش با توجه به فراوانی حاصل از نظرات شهروندان مطرح می شود.یافته های پژوهش حاکی از آن است که طرح ناحیه محوری توانسته است، رضایت شهروندان را در هر منطقه و ناحیه فراهم نماید و به دنبال آن، طرح مدیریت محله نیز می تواند در توسعه شهری و بهینه سازی محیط زندگی و افزایش آگاهی شهروندان از امور محله خود،گامی مثبت و مؤثر بردارد.