سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین دوستی – گروه فیزیک دانشگاه لرستان
مهرداد دادستانی – گروه فیزیک دانشگاه لرستان

چکیده:

ویژگیهای الکترونی کالکوژنیدهای باریم در فاز NaCl با بکارگیری روش موج تخت بهساخته خطی با پتانسیل کامل ) ) FPLAPW برر سی شد . محاسبات حاکی از آن است که یک رابطه خطی متفاوتی بین گاف انرژی و عکس مجذور ÷ ارامتر شبکه تعادلی برای ترکیبات اکسیژن دار و بدون اکسیژن مشاهده می شـود . گـاف انرزی این ترکیبات به استثنای BaO ، متناسب با عکس مجذور پارامتر شبکه تعادلی است . خواص الکترونی ترکیبات اکسیژن دار از قاعد ه متفاوتی نسبت به دیگرترکیبات پیروی می کند . این اختلاف ناشی از تفاوتی است که در ویژگیهای پیوندیBa-O . با سایر پیوندهاوجود دارد