سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت اله رشید – استادیار گروه معماری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سعید عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

شهرها، تنها به عنوان ساختمان سیاسی مستقل مورد کنکاش قرار نمی گیرند بلکه به عنوان، مرکز قدرت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و نظامی در رهبری کشور مورد توجه می باشد. خصوصیات زندگی شهری همراه با ویژگی های اجتماعی و اقتصادی شهرنشینی، پس از ورود اسلام به کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که به تدریج سازمان های دینی در شالوده زندگی مردم نفوذ کرده است و شهر در این دوره، علاوه بر نقش های سیاسی، اداری و بازرگانی، وظیفه مذهبی تازه و ویژه ای به خود گرفت. هدف از تدوین مقاله حاضر، بررسی تحولات شهرهای ایرانی در بدو وروداسلام به ایران و همچنین تحلیل شاخصه های شهر های ایرانی-اسلامی شکل گرفته در قرون اولیه اسلامی(اول تا ششم هجری) می باشد. در ادامه جستار پیش رو در پی، بررسی فرهنگ و جهان بینی اسلامی و مطالعه ی نحوه ی استحاله در ساختارهای اجتماعی -اقتصادی و تجلی کالبدی آن در ساخت و سیمای شهری می باشد