سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس قنبری نیاکی –
صالح رحمتی احمدآباد –
نوابه زارع کوکنده –
سیده فهیمه حسینی –

چکیده:

انتقال معکوس کلسترول (RCT) فرآیندی است که در آن کلسترول های اضافی از بافت های محیطی به کبد برگردانده می شوند تا در آن جا تجزیه و دفع شوند. این فرآیند از چسبیدن ماکروفاژهای کلسترول دار به دیواره های سلول ها و سرخرگ ها جلوگیری می کند. فرآیند انتقال معکوس کلسترول (RCT) توسط ناقل های ABC میانجی گری می شود. ABC ها بر حسب آرای و توالی به دسته های جداگانه A-G تقسیم بندی می شوند. همه ی ABCG ها به جز (2)G نقش مهمی در فرآیند انتقال معکوس کلسترول ایفا می کنند. ( ABCG(4 نقش بسیار مهمی در انتقال معکوس کلسترول از ماکروفاژها به کبد دارد. نشان داده شده است که برخی از شرایط مانند تغذیه، رژیم های غذایی و فعالیت بدنی بر بیان این پروتئین ها تأثیر می گذارند. در پژوهشی نشان داده شده است که سیلی مارین بر روی انتقال دهنده های ABC تأثیر مثبت داشته است. همچنین نشان داده شد که رژیم پرچرب باعث کاهش در بیان ژن( ABCG(4),ABCG(1 و( ABCG(8 شده است. در مورد فعالیت بدنی، تمرین استقامتی باعث افزایش در بیان ژن( ABCA(1 بافت کبد و روده ی موش های صحرایی شده است. در مطالعه ای دیگر، هشت هفته تمرین با شدت پائین (پیاده روی) باعث افزایش در بیان ژن های( ABCA(1 و ( ABCG(1 شده است. تا کنون پژوهشی در مورد تأثیر ورزش بر بیان ژن( ABCG(4 صورت نگرفته است. پسته ی و حشی (بنه) گیاهی از خانواده آناکاردیاسه، سرشار از آنتی اکسیدان و اسید چرب غیر اشباع می باشد. تا کنون هیچ پژوهشی تأثیر پسته ی وحشی (بنه) بر بیان ژن( ABCG(4 را بررسی نکرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با و بدون عصاره ی بنه بر میزان بیان ژن( ABCG(4 و کلسترول کبدی است.