سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه پارکینگهای خودروهای برقی به عنوان یک منبع تأمین انرژی و یکی از منابع تولید پراکنده به شمار م یآیند. همچنین با وقوع تجدید ساختار در صنعت برق و به وجود آمدن بازار برق رقابتی، پارکینگهای خودروهای برقی نیز میتوانند در بازار برق شرکت کنند. اهمیتمنابع تولید پراکنده مانند پارکینگهای خودروهای برقی زمانی مشخص میگردد که در خطوط انتقال پدیده تراکم رخ دهد و سیستم قادر به تأمین بارهای بخشی از سیستم نباشد. بنابراین برای جلوگیری از قطع بار باید واحدهای تولیدی جدیدی وارد مدار شوند که مشکل تراکم در خطوط موجب قطع بار نشده و قیمت در بازار افزایش نیابد. ما در این مقاله الگوریتمی برای انتخاب بهینهترین پارکینگ از دیدISOبرای شرکت در بازار ارائه کرده و روابط حاکم بر بازار را در حضور پارکینگها بررسی کردهایم. در این الگوریتم از روش تسویه دو مرحلهای بازار استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که حضور پارکینگهای خودروهای برقی در بازار موجب کاهش هزینه تراکم و هزینه کل بازار در سیستم می شود.