سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نورالدین مهدی قائم پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد باستارشناسی دانشگاه سیستار و بلوچستار
رضا مهرآفرین – دانشیار گروه باستارشناسی دانشگاه سیستار و بلوچستار

چکیده:

تاریخ دربسترجغرافیا شکل میگیرد این جمله ای است که تمام افرادی که به گونه ای بااین علم سروکار دارند بارها آن را شنیده و به وضوح ازصحت آن آگاهند نقش پراهمیت و موثرجغرافیا دروقایع تاریخی و بالاخص درپیشرفت یا افول فرهنگ و تمدن ملل چنان آشکار است که درکنارسایرعوامل موجب پیشرفت یاعقب ماندگی جوامع مختلف انسانی شده است جغرافیای خوزستان پوشش گیاهی جانوری اقلیم خاک و … ازدیرباز درزایش و تکامل فرهنگ و حکومتهای این سرزمین نقش اساسی داشته است چنانکه تمدن ایلام مرهون بسیاری ازاین عوامل است مذهب و اعتقادات دینی و اساطیری که مهمترین لایه ی فرهنگی این تمدن باستانی را تشکیل میدهد به میزان بسیارزیادی تحت تاثیر این جریان قرارداشته و انعکاس آن را میتوان درنقوش و تزئینات مهرها نقش برجسته ها سفال ظروف ایینی گل برجسته ها اشیای زینتی و تزئینی و …. مشاهده نمود باتوجه به نقش فراوان جغرافیا و پدیده های مختلف آن درعناصرتمدنی ایلام باستان خصوصا جهان بینی پیچیده آنان مقاله حاضر می کوشد تا بامطالعه و بررسی عناصرمختلف هنری تمدن ایلام باستان به بازسازی محیط جغرافیای آن به ویژه پوشش جانوری بپردازد و میزان انعکاس آن را درشکل گیری اعتقادات مذهبی و اساطیری ایلام مشخص نماید