سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه عباسی – کارشناس ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینخوزستان
مهدی سعادت فرد – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

گندم به دلیل اهمیتش در تغذیه به عنوان یک محصول استراتژیک مطرح بوده و در اکثر نقاط دنیا بیشترین مطالعات کشاورزی نسبت به سایر محصولات بر روی این محصول صورت می گیرد. سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ایاز مواد مغذی خاک بصورت محصول و خیلی بیشتر از آن به صورت بقایای گیاهی از زمین خارج می گردد. کاربرد فنآوریهای مطلوبی همانند سیستمهای خاکورزی حفاظتی به عنوان یکی از روشهای کاربردی در کشاورزیپایدار، میتواند سبب کندکردن روند تخریب زمینها و افزایش پایداری در کشاورزی گردد. در این تحقیق اثر کاربرد ساقهخردکن، ماشینهای خاکورزی حفاظتی و روشهای کاشت بر بقایای سطحی، خصوصیات فیزیکی خاک،سبزشدن، استقرار گیاه و عملکرد گندم در شهرستان دزفول استان خوزستان در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رطوبت وزنی، وزن مخصوص ظاهری، شاخص مخروطی، میانگین وزنی قطر کلوخ هها و یکنواختی عمقکاشت اندازه گیری شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در سهتکرار انجام گردید. تیمارهای ساقه خردکن شامل یکبار ساق ه خردکن، دوبار ساق ه خردکن و بدون ساق ه خردکن (دیسک) و تیمارهای خاک ورزی شامل خاک ورز مرکب و دیسک به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و تیمارهای کاشت شامل کشت مسطح و کشت روی پشته در کرت های فرعی پیاده شد