سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد بای بوردی – هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
پریسا زرگری پور –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی برمیزان کادمیوم در دو رقم کلزا به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات خسروشهر پیاده گردید. در این آزمایش فاکتور اول عنصر فسفر با چهار سطح0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص)، فاکتور دوم عنصر روی با چهار سطح 0، 5 ، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار روی خالص) و فاکتور سوم شامل دو رقم اکاپی ولیکورد بود. روی از منبع سولفات روی مصرف گردید.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر سطوح مختلف روی برعملکرد محصول در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. ولی بین سطوح مختلف روی Zn5Zn10اختلاف معنی داری از نظر تأثیر بر عملکرد مشاهده نشد همچنین اختلاف معنیداری از نظر عملکرد بین سطوح کودی P200,P0 به دست آمد. همچنین تأثیر سطوح مختلف روی و فسفر از نظر تأثیر بر غلظت کادمیوم در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد . بیشترین میزان کادمیوم در صورت کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص اندازهگیری شد. همچنین با افزایش عرضه روی به خاک از غلظت کادمیوم برگ کلزا کاسته شد. اثر متقابل سطوح مختلف فسفر با ارقام کلزا در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید. بیشترین میزان کادمیوم در صورت کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص در رقم لیکورداندازه گیری شد . بیشترین میزان کادمیوم اندازهگیری شده در برگ در صورت کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص بدون استفاده از عنصر روی به دست آمد. همچنین تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت فسفر در کلزا در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد. بیشترین میزان فسفر در کلزا در تیمار 200 کیلوگرم درهکتار فسفر خالص وبدون مصرف عنصر رویاندازهگیری شد