سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی منتظری – دکتری مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قایینی – استادیار متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا فرنیا – دکتری مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق جوشپذیری سوپرآلیاژ پایه کبالت حاوی تانتالومMar-M302به روشTIGدر دو حالت همزا وغیرهمزا بروش GTAWاتوماتیک با تأکید بر تأثیر تانتالوم مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات حاصل در ریزساختار فلز جوش و فلز پایه مورد بررسی قرار گرفت. پروفیل میکروسختی نیز از سطح مقطع جوش تهیه شد. نتایج نشان داد که تانتالومدر نتیجه فرآیند جوشکاری به میزان قابل توجهی در زمینه بهصورت محلول جامد باقی میماند و کاربیدهایTaCبه صورت تیغههای منفرد در فلز پایه تا خط مذاب پایدار باقیمانده و اثری ازHAZ مشاهده نگردید. همچنین تغییرات میکروسختی در فصل مشترک عدم وجودHAZ را تأیید کرده است. در ادامه نتایج نشان داد که جوشکاری این آلیاژ به صورت همجنس امکانپذیر نمیباشد و استفاده از فلز پرکننده فاقد تانتالوم و حاوی درصد ناچیزی از کربن میتواند منجربه تشکیل فلز جوش با سختی کمتر گردد