سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیده هانیه رضایی زاده – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، ایران

چکیده:

از آنجائیکه اقلام صورتهای مالی، از جمله سود و درآمد، تأثیر بسزایی بر شرایط و موقعیت واحد تجاری دراند، و بر تصمیمات استفاده کنندگان و ارزیابی شرکت توسط آنها تأثیر گذار هستند. موضوع ارزشیابی دارایی ها از دیرباز مورد توجه محافل علمی بوده است. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند. دلایل متفاوتی برای وجود محافظه کاری ارائه شده است. از آنجائیکه محافظه کاری، جانب احتیاط را در ابراز سود و دارایی ها رعایت می کند، مب تواند در صورتهای مالی تدثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به اینکه تحقیقات چندانی در زمینه بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری در بازار نوظهور سرمایه ایران صورت نگرفته است؛ همچنین با توجه به نتایج متفاوت حاصل از تحقیقات مشابه گذشته، در این تحقیق بر آن شدیم تا به بررسی این رابطه بپردازیم. پس از انجام مطالعات، فرضیه ای برای بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری مشروط مطرح شد و از مدل باسو برای انجام آزمون فرضیات استفاده شد. برای این منظور از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با محافظه کاری مشروط می باشد.