سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد رحمانی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شهرام بانج شفیعی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
یحیی دهقانی شورکی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

در بین درختان و خاک تاثیر متقابل وجود دارد و همانطور که رشد و تولید درختان به خصوصیات خاک ارتباط دارد میزان و نوع برگشت مواد آلی به خاک در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک موثر است . هر درخت تا 10 متر خاک اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده ) Riha و همکاران , , (1986 درختچه ها 1 تا 5 متر ) Schlesinger و همکاران , (1990 و گراسها /.1 تا 0/5 متر ) Hook و همکاران , ).1991 تفاوت تاثیر درختان بر خاک اطراف خود ناشی از الگوی متفاوت ورود آب و مواد شیمیایی از تنه درختان , مقدار و ترکیب متفاوت آب و مواد شیمیایی که از برگها می ریزند و خود ریزش برگها است ) ).Rhoades 1994 گونه های مختلف درختی به شکلهای مختلف خاک را تحت تاثیر قرار می دهند . وارد کردن مواد غذایی متفاوت به خاک , جذب متفاوت مواد از خاک و چرخش عناصر غذایی از عوامل مهمی هستند که در این ارتباط مهم هستند . بعضی از این تفاوتها منجر به تاثیر بر رشد مستقیم درختان می شوند مثل میزان تثبیت ازت یا میزان تاثیر بر هوا دیدگی مواد مادری و بعضی از این تفاوتها ممکن است خیلی شدید نباشد و یا اثر مستقیمی بر رشد نداشته باشند مثل تفاوت در میزان جذب مواد آلاینده های جوی یا میزان پودزولیزه شدن خاک (1998, Giardina و Binkley )Augustoو همکاران (2002)در بررسی تاثیر گونه های مختلف درختان بر حاصلخیزی خاک اظهار می دارد کهعلاوه بر تاثیر ترکیب درختان جنگل بر روی خصوصیات فیزیکی , شیمیایی و بیولوژیکی , گونه های مختلف درختان بر تعادل آب و میکروکلیما هم موثرند . Augusto و همکاران (2002) احتمال میدهند که تغییرات خصوصیات فیزیکی خاک گونه های مختلف جنگلی با تغییر و تاثیر گونه ها بر فون خاک مرتبط باشند . ایشان همچنین میزان معدنی شدن و نیتراتی شدن مواد آلی در خاک را با گونه های درختی مرتبط می داند
Binkley و Giardina و 1998 تغییرات pH خاک تحت تاثیر گونه های مختلف را 0/2 تا 0/3 در افق A و تغییرات درصد اشباع بازی ) ) BS% در اثر گونه های مختلف را %40 ذکر نموده است . برای بررسی تفاوت تاثیر گونههای درختی بر خاک باید در شرایط خاک یکسان گونه های متفاوتی کشت شوند و این تاثیرات بررسی شوند . دراحداث باغ گیاهشناسی ملی ایران گونه های درختی از نقاط مختلف منتقل و کاشته شده اند که در این مقاله تاثیر تعدادی از این گونه ها , 32 سال پس از کاشت , بر برخی خصوصیات خاک ارائه می شود .