سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حکمت الله ملا صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ظهور پدیده آرکئولوژی (باستان شناسی – دیرینه شناسی ) در دوره جدید درمنطقه غربی تاریخ جهان و توسعه و تسرّی آن در میان جوامع دیگراز جمله رویدادهای مهم و تاثیر گذار سده های اخ یر بوده است . رشد و بسط شتابناک مطالعات باستان شناسی در سطح جامعه جهانی و همکاری ها و داد وستدهای چند سویه و تداخل های چند ضلعی باستان شناسی با رشت ه ها ، دانش ها وحوزه های فکری و معرفتی دیگر، شانه به شانه بسط و پیچیده تر شدن قلمرو موضوعی ، روش شناسی و همچ نین مسئله های ریز و درشت علمی و نظری مطرح شده در باستان شناسی، هم زمینه را برای طرح نقدها و تحلیل های فلسفی و مطالعات و تاملات معرفت شناختی درباره ماهیت یکی از پیچید ه ، دشوار، وسوسه انگیز، تأثیر گذار و تأثیر پذیرترین رشت ه ها و دان ش های برآمده از کورهتحولات زنجیره ای و نفس گیر تاریخی دنیای مدرن و فرآوره اندیشه و عقلانیت و مدنیت مدرنیته مستعد تر کرده، هم میدان را برای طرح مباحث معرفت شناختی و تحلیلی فرا خ تر نموده است . آرکئولوژی(باستان شناسی –دیرینه شناسی ) صرفاً یک رشته و دانش دانشگاهی (آکادمیک ) و یا تخصص و تبحر و جستن و جراحی و کاویدن و کشف و گرد کردن بقایای مادی گذشته و گزارش و وصف بیرونی داده های مشهود و تبیین و تقریر درونی بود ه های مفقود نیست . باستان شناسی همواره پدیده و یا رویدادی بیش از یک رشته، دانش یا ابزار و روش شناخت است . هر چند در نوشتار حاض ر بر جنبه های علمی و تجری آن به مفهوم پیکری از رشته ها و دانش ها تأکید شده است