سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج
محمود مرادی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
لاله عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج

چکیده:

توابع توزیع دو تایی [در متن مقاله]به ترتیب در مطالعه ویژگیهای مایعات ساده و مولکولی اهمیت زیادی دارند . ورتهایم با حل معادله پرکـاس-یویک عبارت تحلیلی برای تابع توزیع g(r) بدست آورد . با بلیک برای رفع نارسایی این تابع در چگالی های بالا و ساده تر کردن آن، عبـارت تحلیلـی جدیـدی برای ) g(r محاسبه کرد . پاین و ولف با استفاده از پیشنهاد بائوس، روشی برای محاسبه تابع همیشه مستقیم مولکولهای بیضی وار پیشنهاد نمودند . بـا تعمـیم ایـنروش و استفاده از تابع کمترین تماس پ یشنهادی ریکیزن و روش وردشی مارکوو جایگزین کردن تابع توزیع دو تایی بابلیک به جـای gpy(r) ، تـابع توزیـع دوتایی جدیدی برای مایعات با مولکولهای بیضی وار دوار بدست می آید . تعدادی از ضرایب بسط بر حسب هماهنگ های کروی برای طول به پهنای مولکولی 2 و 3 محاسبه شده و با کارهای دیگران و شبیه سازی دینامیک مولکولی مقایسه شده اند . نتایج در توافق خوبی می باشند