سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران شاه منصوری – گروه فِِیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

ذرات غبار سنگینی که دارای بار منفی شده اند ، به عنوان ذرات جدا ازهم در نظر گرفته شده اند ، و فرض شده است که ا لکترونها و یونهـا با توزیع بولتزمن در دمای مشابه ای توزیع شده باشند و بارشان به پتانسیل سطح ذره وابسته باشـد . در ایـن حالـت معادلـه پواسـون بـرای پتانسیلهای کوچک به شکل معادله هلمهولتزتبدیل خواهد شد . توزیع فضایی پتانسیل در شبکه ، تاثیرکل سیستم ذرات غبـار را در بـر مـ ی گیرد . یک چنین سیستم خود سازگاری ، رابطه پاشندگی را برای امواج شبکه غبار به دست می دهد . همچنین نشان داده شده است که برای شبکه ایده آل حاضر ، پارامترهای پلاسمای غبارآلود باید روابط معینی را برآورده سازند . این محاسبات برای شبکه شش گوشی دو بعـدی ، و با اعمال شرا یط مرزی دوره ای روی ذرات غبار ، صورت پذیرفته اند . همچنین یک رابطه جدید برای پتانسیل بدست آمـده اسـت ،که بـا پتانسیل یوکاوا مقایسه شده است