سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول دانش فراز – استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
اردشیر فرخی – اردشیر فرخی، کارشناس ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده:

آب شستگی موضعی اطراف پا یه های پل، یکی از مهم ترین عوامل تخریب کننده پل ها محسوب می شود. تاکنون پژوهش گران زیادی بهبررسی آب شستگی اطراف پایه پل پرداخته اند که به دلیل پیچیدگی مسأله و فراوانی عوامل مختلف هنوز راه حل کامل ی برای جنبه هایگوناگون آن مطرح نشده است. در این تحقیق آبشستگی تاثیر افزایش دبی بر آبشستگی پایه های پل نظام آباد میاندوآب با استفاده از نرم افزار HEC-RAS بررسی گردید . نتایج نشان داد که با افزایش دبی عمق آبشستگی بصورت نمایی افزایش می یابد. این افزایش از دبی با دوره برگشت 100 سال به بالا شدت گرفته و کاملاً مشهود می باشد.