مقاله تاثير رنگ هاي مختلف نور بر شاخص هاي رشد و بازماندگي لارو ماهي کوي Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1391 در تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: تاثير رنگ هاي مختلف نور بر شاخص هاي رشد و بازماندگي لارو ماهي کوي Cyprinus carpio
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي کوي
مقاله نور
مقاله رشد
مقاله بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي شايان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نور به جهت تاثير بر فعاليت و متابوليسم بدن ماهيان از فاکتورهاي مهم در رشد آنها محسوب مي شود. اين تحقيق به منظور مطالعه اثرات رنگ هاي مختلف نور روي رشد و بازماندگي لارو ماهي کوي (Cyprinus carpio L) طي دو ماه انجام گرفت. وزن اوليه لاروها برابر 0.0402±0.0016 گرم بود که در سه تيمار تحت تاثير نورهاي آبي (L1)، سبز (L2) و قرمز (L3) قرار گرفتند. هر تيمار داراي سه تکرار و هر تکرار حاوي 30 لارو ماهي کوي بود. دوره نوري به صورت 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريکي بود. لاروها روزانه در 2 نوبت با استفاده از غذاي تجاري بيومار تغذيه شدند. غذادهي به ماهيان در هر وعده به حد سيري انجام گرفت تا محدوديت تغذيه اي نداشته باشند. تعداد 15 نمونه ماهي هر دو هفته از هر مخزن برداشته و وزن بدن آنها اندازه گيري شد. همچنين نرخ بازماندگي طي آزمايش بررسي گرديد. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري در شاخص هاي رشد بين سه تيمار L1، L2 و L3 وجود دارد (p>0.05) به شکلي که نور آبي منجر به بيشترين رشد و نور قرمز موجب کمترين رشد در لاروهاي ماهي کوي گرديد. با اين وجود اختلاف معني داري در نرخ بازماندگي ماهيان مشاهده نشد (p<0.05). پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از نور آبي طي دوره پرورش مي تواند به بهبود رشد ماهيان کوي منجر شود.