سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان رئیسی استبرق – مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جیرفت

چکیده:

تکنولوژی ساخت توربوماشینها در دههی اخیر پیشرفتهای مهمی داشته است. اندازه گیری ارتعاشات پرههای چرخشی در هر تحقیقی که در مورد توربوماشینها انجام شده، یک موضوع بسیار مهم بوده است. سیستم دیسک و پره در موتور توربین و کشتی استفاده میشود و زمانی که طراحی و ساخت آن به صورت ایده آل انجام شود سیستم به صورت تقارن دایرهای است که در آن تمام پرهها یکسان هستند که در این حالت سیستم میزان نامیده میشود. اما در حالت واقعی تفاوت های اندکی بین خواص پرهها وجود دارد که سیستم را نامیزان میکند. در این مقاله تاثیرات ناشی از در نظر گرفتن نیروی متلاطم سیال بر روی دامنه ارتعاشی سیستم دیسک و پره بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که تغییر اندک در مقدار نیروی وارد بر هر پره میتواند دامنه پاسخ سیستم را به میزان قابل توجهی تغییر دهد. که این موضوع اهمیت در نظر گرفتن نیروی متلاطم ناشی از سیال را هنگام طراحی این سیستم ها نشان میدهد