سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نغمه شاه نقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران
مسعود پارسی نژاد – استادیار گروه ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژآد – استادیار گروه ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران
فرهاد میرزایی – استادیار گروه ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

تبخیر و تعرق از اجزای اساسی چرخه هیدرولوژی است که تعیین ان در علوم آب از قبیل مطالعات هیدرولوژیکی و مدیریت منابع اب از اهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق اثر تغییر اقلیم برتبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه دشت مشهد مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از خروجی های مدل HadCM 3 و CGCM3 و مدلهای کاهش مقیاس sdsm و تناسبی تغییرات پارامتر های اقلیمی دما و بارش در دوره های زمانی اینده شبیه سازی شد نتایج نشان داد که در دوره های اتی بارندگی در پاییز و زمستان افزایش و در سایر فصلها کاهش می یابد تحت شرایط اقلیم در اینده میزان تبخیر و تعرق پتانسیل پیش بینی شده توسط مدل CGCM3 به میزان ۱۵ درصد (۲۰۳۹-۲۰۱۰) و ۵۰ درصد (۲۰۹۹-۲۰۷۰) و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل HandCM3 به میزان ۱۰ درصد (۲۰۳۹-۲۰۱۰) و به میزان ۵۰ درصد (۲۰۹۹-۲۰۷۰) افزایش خواهد یافت.