سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
حمید عمونیا سماکوش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
حسین موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
مرتضی بابانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد بابل

چکیده:

المان های شهری به عنوان عنصر شاخص از شهر ابزاری ارزشمند برای معرفی هویت شهر می باشد. المان ها می توانندآینه ای تمام نما، از هویت و فرهنگ شهر باشند که سبب ارتقای حس مکان و هویت شهروندان می شود. به کارگیریالمان هایی با مفاهیم خاص دینی که بیان کننده هویت تاریخی،فرهنگی و دینی ما باشد، در فضاهای شهری موجبارتباط بیشتر شهروندان با آن و هویت بخشی به ساکنان شهر می گردد.از تاثیرات المان ها در بافت شهری ایجادهویتی است که هرگاه از آن صحبت به میان می آید، بارزترین نکته ای که به ذهن متبادر می شود، ملیت ایرانی ودیانت اسلامی است . مفاهیم به کاربرده شده درالمان های شهری، اگربتوانند درتصویر ذهنی شهروندان رسوخ کند، بهمرور زمان به عناصری هویتمند و شاخص در سطح شهر تبدیل خواهند شد. این موضوع لزوم طراحی المان هایشهری با توجه هویت اسلامی-ایرانی در شهرها را ایجاب می کند. در این پژوهش ابتدا انواع المان های شهری وتاثیرات آن بر تصویر ذهنی وتفکرات شهروندان معرفی ولزوم اسلامی سازی المانهای شهری و تاثیرات آن بر تقویتهویت اسلامی-ایرانی بررسی می شود. به این منظور از روش اسنادی، مصاحبه با گروه های مختلف مردم و مصاحبه بامتخصصین (روش دلفی) استفاده می شود.درپایان می توان به این نتیجه رسید اسلامی سازی المان های شهریتاثیر به سزای در تقویت هویت اسلامی – ایرانی دارد که سبب حفظ وحتی تقویت ارزش ها وسنت های دینی و ملیمی شود وپیشنهاداتی در زمینه هرچه بیشتر نزدیک کردن المان های شهری به ارزشهای اسلامی-ایرانی ارائه می شود.