سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی راد – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ابوالفضل سفیدگران – کارشناس ارشدمهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی .واحد ساوه
مصطفی مقیمی – کارشناس ارشد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمنداصلی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی اثرات کود شیمیایی فسفره (0؛150؛750)و باکتریهای حل کننده فسفات بر سیب زمینی(رقم آگریا) با استفاده از طرح کرتهای خرد شده و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات سبب افزایش وزن تر و خشک غده ، تعداد ساقه در بوته و محتوای فسفر گیاه شد. مصرف کود فسفره نیز سبب افزایش صفات مورد تحقیق شد به طوریکه مصرف 150 کیلوگرم کود فسفره بزرگترین نتایج را سبب شد. در بررسی اثر متقابل فاکتورها مشاهده می شود که تیمار 75 کیلوگرم کود شیمیایی و باکتری حل کننده فسفات بالاترین عملکرد را به همراه داشت.