سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه محمدزاده – دانشجوی دکترای زراعت. عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد و مدعو دا
سیدعطااله سیادت – عضو هیئت علمی دانشگاه رامین اهواز
نوروف م.س –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات وابسته به آن آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 89-88 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی منطقه سراب چنگایی در استان خرم آباد، ایران اجرا شد. چهار تاریخ کاشت ( 1 آذرماه، 15 آذر ماه، 30 آذر ماه و 15 دی ماه ) به عنوان عامل اصلی و چهار فاصله ردیف 15 ، 30 ، 45 و 60 سانتیمتر) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج حاصل آزمایش نشان داد که تاریخ کاشتهای مختلف تأثیر معنی داری بر عملکرد و اجرای عملکرد داشت. بیشترین عملکرد دانه ( 1225 کیلوگرم در هکتار)، تعدا طبق در بوته 12/7 طبق تعداد دانه در طبق عدد 29/3 وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک ( 3585 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت دوم ( 15 آذرماه) حاصل شد. عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه نیز تحت تاثیر فاصله ردیف معنی دار شدند . فاصله ردیف 30 سانتیمتری در مقایسه با سایر فاصله ردیفها بیشترین عملکرد دانه 1214 کیلوگرم در هکتار)، تعداد طبق در بوته 12/8طبق)، تعداد دانه در طبق 24/3 دانه) و عملکرد بیولوژیک( 3562 کیلوگرم در هکتار) را دارا بود.نتایج حاصل از اثر برهمکنش تاریخ کاشت× فاصله ردیف نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 آذرماه با فاصله ردیف 30 سانتی متر با میانگین 1414 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت 15 دی ماه با فاصله ردیف 60 سانتیمتر با میانگین 790 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت . در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش تاریخ کاشت 15 آذر ماه و فاصله ردیف 30 سانتیمتر در این بررسی قابل توصیه میباشد.