سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کوروش عزت الهی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مجید رشیدی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

تعیین زاویه بهینه پره وتعدادپره یکی ازراههای مناسب جهت افزایش توان تولیدی می باشد.ابتدا3مدل توربین های بادی مدل اول 16پره مدل دوم 8پره ومدل سوم 4پره ساخته شد. پره هادارای طول 36سانتی متر به صورت یک ذوزنقه بایک قاعده بزرگ 14/5 سانتی متروقاعده کوجک3/5 سانتی متربرروی دایره کوچک نگهدارنده پره ها باقطرخارجی 16سانتی متروقطرداخلی 15/2 سانتی ازجنس ورق آهن گالوانیزه باپیچ ومهره نصب گردید . این مدلهادرمقابل سیستم مکانسیم تولیدبادقرارگرفتند. نتایج نشان دادکه توانهای بدست آمده ازآزمایش درسرعتهای باددرسه سطح 6و8و10 متربرثانیه زوایای پره در5سطح 10،20،30،40،50 درجه وتعدادپره درسه سطح 4،6،16 وپره دارای اختلاف معنی داراست زاویه 20 درجه پره بامیانگینتوان 16/34 وات سطح مدل 8پره بامیانگین توان 14/73 وات وسرعت 10متر برثانیه نسبت به دومدل دیگربیشترین توان 14/13 وات بیشترین توان تولیدی راداشته است وهمچنینتعیین شددربین تمامی مدلها مدل 8پره بازاویه پره 10درجه وسرعت باد10 متر برثانیه نسبت به دومدل بیشتر ین توان تولیدی برابربا35/16 وات راداشته است.