سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد ایمانی برندق – استادیارگروه حسابداری دانشگاه ارومیه
پرویز پیری – استادیارگروه حسابداری دانشگاه ارومیه
شهروز توبره ریزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

ابن خلدون، نظریه پردازمعروف مسلمان می گوید:اگردولت تجارت کند، دولت ضعیف ومردم فقیرمی شوند واگرمردم تجارت کنند ، مردم غنی ودولت قوی م یشود. پس از سالها ازدولتی بودن اقتصادایران، مسئولان نظام وصاحب نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به منظورشتاب بخشیدندرتوسعه اقتصادی کشور، دولت بایدازحالت تصدی گری خارج شود وتنها نقش حمایتی داشته باشداین روند با تصویب خط مشی های قسمت یکم برنامه اول توسعه درسال 1368 آغاز شد وتا ابلاغیهسیاستهای کلی اصل 44 خصوصاً بند ج ادامه یافته است. با این مقدمه دراین پژوهش سعی گردیده کهتاثیر خصوصی سازی به عنوان مهمترین بند این سیاستها برعملکردمالی وعملیاتی بنگاه های مشمول واگذاری، دربازه زمانی 6ساله ( 1380 تا 1386 )از طریق بررسی شاخصهای مالی وعملیاتی موردآزمون قرارگیرد. عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها با استفاده از آزمونT-test زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان م یدهدکه خصوصی سازی هیچ تاثیری معناداری برعملکردمالی وعملیاتی شرکتهای واگذارشده نداشته است