سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسین بیرانوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان، ایران
علی آریاپور – استادیار، گرو مرتع دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، لرستان، ایران
فرزاد ویسانلو – استادیار، گرو مرتع دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، لرستان، ایران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل مدیریتی و آموزشی بر عدم موفقیت شرکت های تعاونی احیاء و بهره برداری از محصولاتفرعی مرتعی و جنگلی در استان لرستان صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی است و جامعه آماری آنشامل کلیه کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و اعضای شرکت های تعاونی احیاء و بهره برداری از محصولاتفرعی مرتعی و جنگلی استان را در بر می گیرد، که از میان آنها تعداد 183 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری کاملاً تصادفی موردمطالعه قرار گرفتند و حجم نمونه با استفاده از روش نیمن- پیرسون برابر با تعداد 112 نفر از اعضای تعاونی ها و تعداد 71 نفر ازکارشناسان محاسبه و برآورد گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه ای پنج گزینه با استفاده از طیف لیکرت بهره گرفته شد و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون فرض و T تست) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای و مستقل نشان می دهد که عواملی از جمله موانع آموزشی و مدیریتی نقش مهمی در عدم موفقیت شرکت های مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بینموانع مدیریتی وآموزشی همبستگی معنی دار در سطح 99 درصد وجود دارد. در این زمینه جهت رفع مشکلات و موانع موجود راهکارهاییچون توسعه فرهنگ کار جمعی، آموزش مدیریت در تعاونی ها، توسعه فعالیت حوزه شرکت ها، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکت های تعاونیدر زمینه بازاریابی محصولات تولیدی و ارائه خدمات مالی، فنی و اطلاعاتی، بازنگری در سیاست های بانکی، سرمایه گذاری نیروی انسانی ازطریق آموزش و آگاه سازی اعضا و کسب تخصص و مهارت لازم باید مورد توجه قرار گیرند.