سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
گودرز احمدوند – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم کاشت روی عملکرد تر و خشک و تجمع نیترات درگیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L.) ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طح پایه بلوکهای کامل تصادفی طی دو چین و در سه تکرار اجرا شد. این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از اواخر اردیبهشت تا اوایل آبان ماه سال 87 انجام شد. نیتروژن به عنوان فاکتور ا صلی در سه سطح 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار و تراکم کاشت به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح 8، 12 و 16 بوته در متر مربع موردمطالعه واقع و عملکرد تر و خشک و میزان نیترات موجود در برگ طی دو چین مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر نیتروژن میزان عملکرد تر و خشک و همچنین نیترات در هر دو چین افزایش یافت بطوریکه د رچین اول با کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین عملکرد تروخشک و میزان نیترات بدست امد و در چین دوم بالاترین عملکرد تروخشک و میزان نیترات مربوطه به تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود.