سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پویا دولابی – استادیار دانشکده معماری وشهرسازی خلیج فارس، بوشهر، ایران.
زهره شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده:

بوشهر با بیشینهی دیرین از تمدن ایلام در دورههای مختلف تاریخی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. بوشهر جدید حیات خود را با روی کارآمدن افشاریه آغاز کرد و در دوره قاجار با حضور قدرتهای اروپایی وارد عصر درخشان خود در زمینههای بازرگانی، اقتصادی و معماری گردید. در این دوره است که عمارتهای متعددی با کاربریهای مختلف در بافت قدیم احداث گردید. که منبع مهمی برای بررسی عنصر تزیین در معماری بافت قدیم به شمار میرود. ارامنه یکی از آن گروههایی است که به بوشهر مهاجرت کردند. آنها برای فراهم آوردن زندگی مادی و معنوی خود در بوشهر نیاز به مبانی فرهنگی خاص خود داشتند. در این راستا، احتیاج به مراکز عبادی آنها را بر آن داشت تا به ساخت کلیسا اقدام نمایند که میتوان به کلیسای گریگوری اشاره کرد. این بنا از نظر شیوهی معماری و تزیینات متاثر از سایر بناهای بافت قدیمی است تا جایی که از تلفیق هنر معماری و تزیینات ایرانی با هنر محلی ارامنه نمونه بدیع و زیبایی از کلیسا برجای مانده است و هنرمندان درتزیین این کلیسا متاثر از معماری بافت قدیم بودند و حتی از آرایههای هنر معماری اسلامی در آراستن کلیسا بهرهمند شدهاند. از این رو، هدف اساسی پژوهش پیشهرو، بررسی میزان و نوع تاثیرپذیری تزیینات کلیسای گریگوری از معماری بافت تاریخی بوشهر است. چارچوب روش تحقیق راهبردی ترکیبی است که در ابتدا برای شناخت از مطالعات تفسیری، در مرحله تحلیل و نتیجه گیری از روش تحلیلی و مقایسهای استفاده شده است. ابزارهای تحقیق نیز مطالعات اسنادی بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از عکسها و تصاویر موجود استفاده شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که تزیینات کلیسای گریگوری و بافت قدیم بوشهر را شناخته و تاثیرپذیری این تزیینات از معماری بافت تاریخی بوشهر بررسی گردد