سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه پیری کامرانی – دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران
نعمت اله جوکار نامیوندی – کارشناسی ارشد،دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
سارا شریفی گاکیه – کارشناسی ارشد مشاوره
پیمان سلیمی – کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش معنویت بر سلامت روان دانشجویان دختر انجام گرفته است . پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشی است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در آموزشکده فنی و حرفه ای سماء کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 بودند که 70 نفر از دختران به صورت داوطلب به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس ازهمتاسازی نسبی به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه های تجربه معنوی غباری و همکاری و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بودند که قبل و بعداز مداخله تکمیل شدند . بر اساس یافته های حاصل از آزمون t که نمره کلی معنویت (t = -5/76) ار در سطح معناداری P >0/01 نشان داد،می توان گفت تفاوت معنویت بین میانگین های دو گروه معنادار است ، بنابراین اثر بخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان تایید می شود .