سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهر انجام شد و یکطرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش 140 نفر بودند که به دلیل عدم همکاری برخی از آزمودنی ها به تعداد 136 نفر کاهش یافت.(68 نفر گروه آزمایش و 68 نفر گروه کنترل)، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه نمونهگیری خوشهای به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد نتایج کوواریانس حاصلاز تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی بر خلاقیت دانش آموزان دختر در پس آزمون معنادار است. با ضریب اتا برابر با 0/37 می باشد با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی بر خلاقیت دانش آموزان دختر تاثیردارد.