سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا یعقوبی ساردو –
سعیده شریفی –
فاطمه ذاکری نسب –
اکرم جزینی زاده –

چکیده:

آموزش های فنی و حرفه ای کلید اشتغال پایدار کشور محسوب می شود و نیروی انسانی ماهر بازوانحرکت جامعه بسوی رشد و تعالی بشمار می رود.فراگیری مهارت و بهبود توانمندی ها سرآغاز هرگونهاشتغال می باشد.با توجه به اینکه در مناطق محروم جنوبی کشور اغلب زنان خانه دار می باشند می توان باتوانمند سازی آنان بوسیله آموزش های مهارتی و حمایت از آنان جهت راه اندازی کسب و کارهای کوچکخانگی نسبت به اشتغال آنان و همچنین بهبود کیفیت محصولات تولیدی این قشر نسبت به تغییر و اصلاحالگوی مصرف اقدام نمود. این تحقیق در شهرستان محروم میناب انجام و گردآوری اطلاعات از طریقپرسشنامه بود که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن بوسیله فرمول آلفای کرونباخ تایید گردید. نهایتا نتایج حاصله توسط نرم افزار SPSS و آزمون t تحلیل گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش های فنی و حرفه ای توانسته است تا حدود زیادی باعث توانمندی های زنان خانه دار و اشتغال آنان در کسب و کارهای کوچک خانگی و همچنین اصلاح الگوی مصرف آنان و ترغیب به مصرف کالای داخلی خصوصاًدر بخش کشاورزی و صنایع دستی و تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه شود.