سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زا

چکیده:

برای بررسی اثر مصرف عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف در تلفیق با کود دامی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. نسبتهای مختلف کودهای دا می و – با سه تکرار در سال زراع شیمیایی به صورت: 100 درصد کود دامی F1)100) درصد کود شیمیایی (F2) 50 ) درصد کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی F3 و شاهد F4 به عنوان فاکتور اصلی و استفاده از عناصر غذایی به صورتهای سولفات آهن N1 سولفات روی N2 سولفات منیزیم N3 به میزان 40 کیلوگرو در هکتار و شاهد N4 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد نسبتهای کودی و عناصر غذایی بجز دو صفت تعداد دانه در سنبله و درصدجوانه زنی بذر جو بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و سایر خصوصیات جوانهزنی بذور جو اثر معنیداری داشت. بیشترین مقدار عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در تیمار F2N1100% کود شیمیایی و سولفات آهن ) بدست آمد. بیشترین مقدار عملکرد علوفه در تیمار F3N150%کود دامی 50%+ کود شیمیایی و سولفات آهن) مشاهده شد. در بین تیمارهای عناصر غذایی استفاده از سولفات آهن نقش بیشتری در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه جوداشت. تیمارهای نسبتهای کودی هیچ اثر معنیداری بر خصوصیات جوانهزنی بذور جو نداشتند در حالی که استفاده از عناصر غذایی بر این خصوصیات معنی دار بود به طوری که در بین تیمار های عناصر غذایی استفاده از سولفات منیزیم از اثر بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود.