سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام
اردشیر شیری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

چکیده:

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت استعداد و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی کارکنان سازمان بهریستی ایلام پرداخته است. امروزه اعتقاد بر این است که منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است. به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تاکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می شود.برای جمع اوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت استعداد و بهره وری نیروی انسانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهششامل 100 نفر از کارکنان سازمان بهزیستی ایلام بوده است. جهت آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. که نتایج حاکی از اثبات فرضیه ها می باشد.