سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمجید میرلطیفی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کوروش مجدسلیمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

بهترین راه حل برای افزایش راندمان تولید محصول در با غهای چای، استفاده صحیح و مناسب از نهاد ههای کشاورزی به ویژه آب و کود است. از جمله روش های موثر که جهت ارتقاء و بهبود آب کشاورزی، انجام آبیاری تکمیلی و تلفیق مدیریت بهینه آب و تغذیه گیاهی به خصوص نیتروژن می باشد. به این منظور یک آزمایش مزرعه ای، جهت بررسی تاثیر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه چای در فومن(استان گیلان) اجرا شد. در این تحقیق از سیستم آبیاری بارانی ت کشاخه ای و طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفیاستفاده گردید. عامل اصلی شامل سه سطح نیتروژنN3 وN2 ، N1و100، 180 و 360 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود که در سه تکرار به صورت تصادفی قرار داده شدند در دوره رشد تغییرات رطوبت خاک با روش وزنی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مصرف بهینه کود نیتروژن ( 180 کیلوگرم درهکتار) همراه با آبیاری کامل، تولید محصول ( 10144 کیلوگرم برگ سبز در هکتار) و کارآیی مصرف آب 0/498 کیلوگرم در مترمکعب آب مصرفی) را افزایش داده و آبیاری در مقایسه با نیتروژن، تاثیر بیشتری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب داشته است.