سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میرزاحسن حسینی – دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، مدیر گروه MBA دانشگاه پیام نور
الهام محمودی ایردموسی – دانشگاه پیام نور واحد غرب تهران MBA رشته کارشناس ارشد

چکیده:

امروزه مدیریت برند ، کلید موفقیت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنایعی همچون بانکداری که دارای محصولات کم وبیش مشابه هستند تلقی می شود . ماهیت ناملموس محصولات و خدمات این صنعت درنتیجه دشواری ارزیابی توسط مشتریان اهمیت نقش برند در نحوه قضاوت وادراک در مورد کیفیت بیان میکند.لذا برند به عنوان ابزار بازاریابی مدرن مورد توجه بسیاری از مدیران بازاریابی و محققان قرار گرفته است؛ با این حال ،تحقیقات درزمینه صنایع خدماتی مثل بانک ها ؛ همچنان اندک ومحدود میباشد.پژوهش حاضر با استفاده از مدل برند خدمات ، روابط بین ابعاد برند خدمات) اعتماد کارکنان ،اعتماد شرکت ،تصویر برند ،تصویر شرکت (و فرایند ارزش وفاداری مورد بررسی شده است.جامعه آماری مورد نظر مشتریان بانک سپه و حجم نمونه مورد مطالعه 333 نفر میباشد.ازپرسشنامه جهت گرد آوری اطلاعات ا زنرم افزار – SPSS و LISREL جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد بین ابعاد برند خدمات و فرایند ارزش وفاداری رابطه معناداری وجود داردو هر یک از ابعاد برند خدمات بطور غیر مستقیم از طریق ارزش منجر به وفاداری می شود